27/05/2017 | Admin

Ngày 15/02/2015, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) của quận năm 2017 với 07 chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thành phố và các quận huyện

Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thành phố và các quận huyện

Trong đó, tập trung cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về Cải cách thủ tục hành chính và Cải cách tổ chức bộ máy; cụ thể như sau:

1. Cải cách thủ tục hành chính

* Chỉ tiêu

- Cung cấp 50% thủ tục hành chính của quận, phường trực tuyến mức độ 3, 4; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đến năm 2020 cung cấp từ 70% - 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại quận và các phường;

- 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, được công khai, minh bạch theo quy định;

- 100% các quyết định, chính sách, TTHC được công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng trên cổng thông tin điện tử của UBND quận và các phường;

- Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử qua Chi cục Thuế quận đạt trên 95%;

- Rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, nâng tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng lên trên 50%;

- Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng đối với công trình không phải nhà ở riêng lẻ còn 10/15 ngày làm việc;

- Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 07 ngày làm việc;

- Rút ngắn thời gian cấp Căn cước công dân còn 15/21 ngày làm việc;

- Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự còn 03/05 ngày làm việc;

- Giảm ngày trả kết quả từ 03 ngày xuống còn 02 ngày đối với thủ tục cấp mới đăng ký xe môtô;

- Lĩnh vực đăng ký hộ khẩu:

+ Chuyển hộ khẩu các quận, huyện trong Thành phố còn 07/10 ngày làm việc;

+ Thủ tục nhập sinh - xóa tử còn 03/05 ngày làm việc;

+ Nhập hộ khẩu từ tỉnh ngoài vào còn 15/20 ngày làm việc;

* Nhiệm vụ, giải pháp

- Kiểm tra, rà soát bộ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đề xuất rõ, cụ thể phương án bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo nguyên tắc: đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết;

- Mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa UBND quận và UBND các phường trong giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là các phòng: phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Quản lý đô thị phòng Tài chính - Kế hoạch (lĩnh vực cấp GCN đăng ký kinh doanh); các phường: Phương Liệt, Khương Trung, Thanh Xuân Bắc;

- Thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên cổng thông tin điện tử của quận và 11 phường;

- Rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính, về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường trong thực hiện các thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm những cá nhân tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân. Nơi nào nếu để xẩy ra tình trạng nhũng nhiễu, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, hồ sơ trả lại nhiều lần, thì sẽ xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức sai phạm và đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó;

- Công an quận làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác, mỗi ngày làm một việc tốt “vì nhân dân phục vụ”;

- Công an quận và công an các phường xuống tận nhà dân hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết hộ khẩu cho những trường hợp xóa tử, nhập sinh muộn hoặc cấp căn cước công dân cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn, người có công. Tổ chức cấp căn cước công dân vào các ngày Chủ nhật cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận;

- Thực hiện kịp thời, nghiêm túc quy định về trách nhiệm xin lỗi của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức đến ngày hẹn trả kết quả mà chưa có kết quả giải quyết.

2. Cải cách tổ chức bộ máy

* Chỉ tiêu

- Tinh giản biên chế, lao động hợp đồng quận tối thiểu 2%;

- 100% các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường ban hành quy chế, quy trình làm việc trên phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”;

* Nhiệm vụ, giải pháp

- Triển khai, thực hiện nghiêm, kịp thời các quyết định và chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc đảm bảo nguyên tắc “một việc - một đầu mối xuyên suốt”; phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm của công chức, viên chức;

- Rà soát, đánh giá, báo cáo đề xuất với Thành phố để giảm, sáp nhập các Ban chỉ đạo của quận theo lĩnh vực: Kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, an ninh quốc phòng (hoàn thành trước ngày 15/3/2017);

- Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, từng loại công việc; lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống và báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời./.

Bài viết cùng chuyên mục